SOMMERENS FELLESGUDSTJENESTER!

Søndag 14.juni gudstjeneste i Baptistkirken Tabernaklet.
Sigvald Steilbu taler.
Søndag 21. juni gudstjeneste i Metodistkirken. Kjell Frøyland taler.
Søndag 28. juni gudstjeneste i Frikirken. Torbjørn Arnesen taler.
Sang av Anne Berit Arnesen.
Søndag 5. juli gudstjeneste i Betel. Sverre Nilsen taler.
Søndag 12. juli gudstjeneste i Baptistkirken Tabernaklet.
Ray Svanberg taler.
Søndag 19. juli gudstjeneste i Metodistkirken.
Søndag 26. juli gudstjeneste i Frikirken. Ola Liland taler.
Søndag 2. august gudstjeneste i Betel. Albert Gjøstøl taler.
Søndag 9. august gudstjeneste i Metodistkirken.
Torbjørn Arnesen taler. Sang av Anne Berit Arnesen.
Søndag 16. august gudstjeneste i Baptistkirken Tabernaklet.
Dagfinn Stærk taler.

gudstjeneste 7. juni 11.00

Velkommen til gudstjeneste der Simon Papworth taler og det blir sang av Michaël Mizidy. Det er egen samling for søndagsskolebarna.
Vi følger gjeldende smittevernregler som sier at det kun kan samles 50 personer inne. Påmelding skjer til pastor Sigvald Steilbu på tlf. 91837727.

gudstjeneste pinsedag!

Velkommen til gudstjeneste 1. pinsedag klokken 11.00. Vi kan fortsatt kun samles 50 stk i kirken, så påmelding skjer til pastor Sigvald Steilbu, tlf 91 837 727. Det er ikke søndagsskole denne søndagen.

Menighetens smittevernplan!

Smittevernplan for Halden Frikirke under Covid-19 pandemi

Visjon for vernearbeidet: «Sammen vil vi utføre godt smittevernarbeid i Halden Frikirke!»

Innhold

1.       Smittevernplanens funksjon. 1

2.       Ansvar og avgjørelsesmyndighet. 2

3.       Smitteforebyggende tiltak. 2

3.1.        Overordnede retningslinjer for å ivareta godt smittevern. 2

3.1.1.        Syke personer skal ikke delta på våre arrangementer. 3

3.1.2.        God hygiene. 3

3.1.3.        God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. 3

3.1.4.        Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. 4

3.2.        Generell renholdsrutine. 4

4.       De kirkelige handlinger. 4

5.       Sjekkliste for smittevern i Halden Frikirke. 5

1.  Smittevernplanens funksjon                                                   

Bakgrunn: Denne lokale smittevernplanen er utarbeidet av Halden Frikirkes eldsteråd, med utgangspunkt i Norges Kristne Råds (NKR) smittevernveileder av 6.5.20. Bakgrunnen for veilederen er regjeringens «Nye råd og retningslinjer for arrangementer», av 30.04.2020. Myndighetene har bestemt at NKRs smittevernveileder gjelder som bransjestandard.  

Fra NKRs smittevernveileder: «Med forutsetning om at de beskrevne tiltak for smittevern følges, kan lokalkirken finne løsninger for gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirker og andre menighetslokaler i tråd med denne veilederen. Det inkluderer også kirkelige handlinger som nattverd, dåp, vielser og gravferdsseremonier»

Dette innebærer at Halden Frikirke kan åpne opp for aktiviteter i vårt kirkebygg dersom vi iverksetter de tiltak myndighetene krever. Inntil videre vil vi åpne for gudstjenester og søndagsskole. Kirkelige handlinger som dåp, vigsel og gravferd vil det legges til rette for. Nattverd vil ikke forrettes i bygget i mai 2020.

Denne lokale smittevernplanen er påkrevd etter bransjestandarden og skal bidra til at vårt kirkebygg kan åpnes opp og tas i bruk i kontrollerte former. Det forutsetter at ansvarshavende er på plass i de ulike roller som rutiner og instrukser beskriver, før oppstart. Aktiviteter vil avlyses dersom rutiner og ansvarspersoner ikke er på plass, eller at vi ikke kan drive forsvarlig smittevernarbeid utfra myndighetenes bestemmelser og denne smittevernplanen.

Planen skal oppdateres når anbefalinger og forskrifter fra offentlige myndigheter endres. Den er 20.5.20 publisert på menighetens nettside haldenfrikirke.no, og skal alltid være tydelig merket med «sist oppdatert dd.mm.åååå». Siste utgave av smittevernplanen skal oppbevares i egen smittevernperm i skap bak i kirken.

Gjenåpning av kirkebygget og videre gjennomføring av gudstjenester, møter og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger:

a) At vi er maksimalt 50 personer (inkl. medvirkende) til stede.

b) At vi holder minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)

c) Dersom Halden kommune, setter strengere bestemmelser, vil disse overstyre punkt a og b.

Smittevernet ved våre gudstjenester/møter/kirkelige handlinger, bygger på fire hovedprinsipper:

 1. Syke personer skal ikke delta eller være til stede.
 2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold skal holdes.
 3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
 4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Personer i risikogrupper skal rådes til å vurdere selv om de bør delta eller ikke.

Vår menighet er selv ansvarlig for å vurdere om tilfredsstillende krav til smittevern er oppfylt. For å sikre ivaretakelse av smitteverntiltakene er det viktig med koordinering og godt samarbeid mellom personene som er involvert i gjennomføringen av arrangementene.

Pastor Sigvald L. Steilbu, 91837727, sigvald.steilbu@frikirken.no, er smittevernleder.

2.  Ansvar og avgjørelsesmyndighet

Smittevernforsvarlig drift innebærer at alle som bidrar og deltar på arrangementene våre, koordinerer og samarbeider godt. Dette inkluderer å sikre tryggheten ved bruk av bygget. Alle som frivillig deltar på våre samlinger, er forpliktet til å følge rådene i denne planen.

Smittevernlederen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift av kirken med hensyn til smittevern, og plassere ansvar for de ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene. Smittevernlederen skal videre sørge for nødvendig opplæring og informasjon til frivillige medarbeidere og deltakere/brukere. Leder av gudstjeneste, kirkelige handlinger og møter, skal sikre at det er gitt nødvendige instruksjoner til deltakere/pårørende før, under og etter samlingene.

For å sikre en forsvarlig gjenåpning skal smittevernleder ha en gjennomgang av smitteverntiltak som vedrører den/de som har roller i gjennomføringen av gudstjenester og møter.

Før gjenåpningen den 24.05.20, ble denne smittevernplanen sendt på e-post til alle som særskilt skulle bidra med smittevern denne datoen, samt de med oppgaver av kirkelig karakter. Disse bekreftet lesningen av planen innen de bisto denne søndagen. Smittevernplanens utgave av 19.5.20 er sendt på mail til de menigheten har mailadresse til, lagt ut på hjemmesiden, intern og åpen facebookside. Smittevernplanen skal også gjøres kjent for alle ved oppslag på tavle ved inngang, og informeres om fra møteleder ved gudstjenestens oppstart. Til oppslag benyttes alltid siste oppdaterte utgave.

3.  Smitteforebyggende tiltak

3.1.      Overordnede retningslinjer for å ivareta godt smittevern

De fire hovedpunktene for å unngå smittespredning i Halden Frikirke er:

 1. Syke personer/folk med symptomer skal ikke delta på våre arrangementer
 2. God hygiene
 3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

3.1.1.  Syke personer skal ikke delta på våre arrangementer

 • På vår hjemmeside og i kontakt med deltakere, skal det informeres tydelig om at de som kan være koronasyke, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller er i karantene, ikke kan delta på møtene.
  • Det bør samtidig informeres om hvilke digitale tilbud vi har og gis kontaktinformasjon for samtaler.
 • Ansatte eller frivillige som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå på jobb eller delta i forberedelse/gjennomføring av arrangementer. Alle har også et særlig ansvar for å følge myndighetenes råd om karantene og isolering ved utvikling av egne symptomer eller ved nærkontakt med mennesker med påvist smitte.
 • Frivillige og deltagere skal informeres om at de skal melde fra til smittevernleder Sigvald L. Steilbu, 91837727, dersom de utvikler sykdom etter 1-2 dager.

3.1.2.  God hygiene

 • Ved inngangen skal det gis råd for å unngå smitte.
 • Ved inngangen skal det stå hånddesinfeksjon som alle deltakere bruker før de går videre inn i lokalet. Gjelder for ansatte, frivillige og deltakere.
 • Hygienetiltak skal skje ved ankomst, mellom ulike oppgaver, etter toalettbesøk. Det skal sørges for tilstrekkelig mengde papirhåndklær ved håndvask. Kjøkken skal brukes minst mulig, inntil videre.
 • Vi skal unngå håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt. 

3.1.3.  God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

 • Maksimumsantallet for en samling er 50 personer, inkludert medvirkende. Alle fremmøtte må registreres ved navn og telefonnummer, dette i tilfelle det oppstår behov for smittesporing. Skjema for dette oppbevares av smittevernlederen i 3 uker, før de makuleres.
 • Det legges til rette for minst en meters avstand mellom personer. Dette gjennom informasjon, organisering og fysisk tilrettelegging. Dette gjelder i kirkebygget, ved inngang/utgang, og eventuell samling i friluft. Kravet om avstand gjelder ikke personer i samme husstand. 
 • Lokalet ommøbleres (stoler, utstyr m.m.) før arrangementer, for å unngå felles rigging.
 • Ved fremførelse av sang, ved solister eller mindre grupper, skal det sørges for ekstra avstand til øvrig forsamling og andre medvirkende.
 • Kirkekaffe og annen felles servering av mat og drikke vil inntil videre ikke finne sted.
 • Vi skal redusere mulighet for kontakt som kan oppstå ved kø/trengsel ved inngang/utgang, nattverd, terminalbetaling, kistebæring, framføring o.a.
 • Kirkestue, kjøkken, garderobe og toaletter nede stenges fysisk.  Jakker og annet henges på din stol.

3.1.4.  Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 • Instrumenter, mikrofoner, bøker o.l. skal ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det.
 • Det skal ikke benyttes salmebøker eller utdelte ark. Framvisning på skjerm/prosjektor på gudstjenestene.
 • Piano-/orgeltangenter, gitarer, annet musikkutstyr, håndholdte mikrofoner, teknikkerbord, talerstol skal desinfiseres mellom hvert skifte av utøver, ved overflate-desinfeksjon. Dersom disse må justeres/tas på, så benyttes håndsprit før neste bruker.
 • Kollektbøsse settes ved utgangen. Plasthansker skal benyttes av begge som gjør opptellingen. Det skal oppfordres til primært å gi ved bruk av Vipps eller nettbank.

3.2.      Generell renholdsrutine

Overflatedesinfeksjon/etanol kan brukes på ellers rene flater. Synlig skitne overflater skal rengjøres før eventuell bruk av desinfeksjonsmidler.

Menighetens virksomhet i kirkebygget vil i oppstartstiden være gudstjenester søndager og søndagsskole. På bakgrunn av dette er den generelle rutinen til renhold som følger:

 • God, generell rengjøring av kirkelokalet hver uke. Vanlige rengjøringsmidler benyttes.
 • Dørsider, dørhåndtak, vaskeservanter, stolers topp/øvre halvdel, og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres, rengjøres før og etter hver sammenkomst.
 • Utstyr som er brukt, rengjøres før neste bruk. Dette gjelder orgel, piano, gitarer, trommer, talerstol, mikrofoner, ledninger, høyttaleranlegg, alterbord, miksebord og flater i alle rom som brukes i tilknytning til gudstjenesten/møtet, dersom flere benytter disse.
 • Hånddesinfeksjon skal alltid være tilgjengelig ved inngangen på toalettene, ved talerstolen og ved pianoet.
 • Kirkens toalett oppe er tilgjengelig, og har rutiner for renhold før og straks etter gudstjeneste/møte. Toalett som brukes daglig, skal rengjøres daglig. Skjema for signering på toalettet.

4.  De kirkelige handlinger

 • Nattverd vil ikke bli forrettet i kirkebygget vårt i mai 2020. Retningslinjer utarbeides snarlig.
 • Retningslinjer for dåp, vigsel og gravferd utarbeides i god tid innen behov oppstår.

5.          Sjekkliste for smittevern i Halden Frikirke

TiltakAnsvarligDatoMerknad
Menighetsledelsens overordna ansvar   
Opplæring av ansatte, eldsteråd, diakoner, kirkeverter, virkegreinsledere og øvrige medvirkende ved at de gjøres kjent med innholdet i smittevernplanen/bransjestandardenSLS, SI12.05Møte med de nevnte lederne
Informasjon til medlemmer og møtebesøkende ved oppslag ved inngang, på nettsiden og sosiale medier om rutiner ved gudstjenestebesøkSLS, SI  
Lage plan for hygienetiltak og renholdSI  
Opprette dialog med personer som er i risikogruppeSLS  
Avviksskjema og rutine for avviksbehandling lages og tas i brukSLS  
Syke personer skal ikke møte   
Informasjon til den ansatte, frivillige og brukere om at syke personer skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomerSLS  
God hygiene   
Sikre at det er nok såpe, sprit og tørkepapir ved alle håndvaskstasjoner og toaletterSI  
Plakater om håndvaskrutine og hostehygieneSI  
Plan: Renhold inkludert hyppighet og metodeSI  
Rutiner for forsterket renhold på utsatte områder (dørhåndtak, overflater, miksepult, talerstol, instrumenter, stoler, mikrofoner osv.) Og ved kollekt.SI  
Alkoholbasert desinfeksjon på kjøkken og andre steder i tråd med lokal smitteverninstruksSI  
Redusert kontakt mellom personer   
Tilstreb to meters avstand mellom personer, der ikke mulig: bør minimum 1 meters avstand overholdesSI  
Rutiner og tildele ansvar for organisering av sitteplasserSI  
Plan for å organisere kø og sikre tilstrekkelig avstand ved nattverd og annetSI  
Plan for å sikre at det holdes avstand i fellesarealer som gang, garderobe, toaletter, og på vei inn og ut av lokaletSI  
Rutiner for evt. merking på gulv for å sikre avstand der det kan oppstå trengselSI  
Henge opp info om at vi ikke håndhilser, klemmer eller berører hverandreSI  

Gudstjeneste søndag 24. mai 11.00

For første gang på lenge kan vi invitere til gudstjeneste i kirken igjen. Foreløpig kan vi kun samles 50 stk innenfor gjeldende smittevernregler, så vi må ta påmelding for å unngå at noen må snu i døra. påmelding skjer til pastor Sigvald Steilbu på tlf. 91837727.
Pastor Steilbu er også dagens taler.
Velkommen!

Søndagsskolen møtes separat:

 • Gruppen 3 – 9 år samles på parkeringen til Rød Herregård 10.30. De aller yngste må ha med seg en forelder eller annen foresatt.
  • påmelding til Jorunn Brynildsen, 47021794 innen onsdag 20. mai
 • Gruppen 10 – 14 år samles hjemme hos Annette Brattberg i Hofgårdløkkveien 14 kl. 10.30
  • Påmelding til Annette Brattberg, 47657884, innen onsdag 20. mai.

Synodeformannens tale.

Søndag 10. mai vil vi overføre en tale av Frikirkens øverste leder, synodeformann Jarle Skullerud. Den kan sees via vår facebook-side, facebook.com/haldenfrikirke. Se lenke i kolonnen til høyre.

Nettgudstjeneste søndag 3. mai.

Søndag 3. mai viser vi gudstjeneste via TV-Østfolds youtube-kanal fra kl. 11, men den kan sees når som helst også etter det.
Dagfinn Stærk er dagens taler, og det blir sang og musikk av ungdommene i bandet «Saved Love». Link til TV-Østfold blir også å finne på vår facebookside; facebook.com/haldenfrikirke
Velkommen!

NETTGUDSTJENESTER!

Vi fortsetter å spille inn gudstjenester i samarbeid med TV-Østfold. Disse vises hver søndag fra kl. 11.00 på TV- Østfolds youtube-kanal, men kan også sees i reprise når som helst. De kan også sees via vår facebook-side.
Alle andre aktiviteter som vanligvis foregår i kirken, er fortsatt avlyst inntil videre.
Dersom du har spørsmål eller ønsker noen å snakke med er det bare å kontakte pastor Sigvald L. Steilbu på telefon 91837727 eller mail sigvald.steilbu@frikirken.no
Velkommen til å være sammen uten å være sammen!

påskegudstjenester 2020

Vi vil sende gudstjenester palmesøndag, langfredag og 1.påskedag på TV-Østfold sin youtube-kanal via vår facebookside; facebook.com/haldenfrikirke. Talere er Dagfinn Stærk og pastor Sigvald Steilbu. Sang og musikk ved Michaël Mizidy og Henrik Falch. Velkommen til å være sammen uten å være på samme sted!
God hjemmepåske!

VI AVLYSER ALT!

PÅ GRUNN AV SMITTEFAREN RUNDT CORONA-VIRUSET OG NYE DIREKTIVER FRA HELSEMYNDIGHETENE, HAR VI VALGT Å AVLYSE ALL AKTIVITET I KIRKEN INNTIL VIDERE. DETTE GJELDER ALLE TYPER SAMLER FRA GUDSTJENESTER TIL KORØVELSER OG SAMLINGER FOR BARN OG UNGE.

Sammen om oppdraget